Ванредно школовање

Ванредни ученици могу да полажу и стекну звање за све образовне профиле, ванредним образовањем, на следеће начине:
1. Доквалификацијом
2. Преквалификацијом
3. Школовањем за старије од 17 година
4. Специјализацијом

1.Доквалификација је образовање у истом подручју рада за следеће образовне профиле:
– Трговински техничар
– Комерцијалиста
– Аранжер у трговини
Упис у школу ради доквалификације може се вршити у току школске године. Ученик полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, испите из предмета који нису утврђени наставним планом и програмом и матурски испит. Приликом уписа кандидат подноси:
– Сведочанство I, II и III разреда трговинске школе – образовни профил Трговац
– Диплому о стеченом звању Трговца
– Извод из матичне књиге рођених
– Доказ о уплати школарине.

2.Преквалификација је образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада. Упис у школу ради преквалификације може се вршити током школске године. Преквалификација се врши за следеће образовне профиле:
– Трговински техничар
– Комерцијалиста
– Аранжер у трговини
– Трговац
Приликом уписа кандидат подноси:
– Сведочанство о завршеној средњој школи
– Диплому о завршеној средњој школи
– Извод из матичне књиге рођених
– Доказ о уплати школарине
Ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди Наставничко веће школе решењем.

3. Школовање за старије од 17 година,уписом од I разреда ванредно је могуће за кандидате који имају завршену основну школу, који су старији од 17 година, а уписују се са одговарајућом документацијом:
– Извод из матичне књиге рођених
– Сведочанство о завршеној основној школи
– Доказ о уплати школарине.
Школовање је могуће за следеће образовне профиле:
– Трговински техничар
– Комерцијалиста
– Аранжер у трговини
– Трговац

4.Специјализација – за образовни профил Трговински менаџер, а на упис имају право кандидати са завршеним следећим образовањем:
– Четворогодишње средње образовање у области трговине или економије са најмање две године радног искуства на пословима трговине;
-Трогодишње средње образовање у области трговине са најмање три године радног искуства на пословима трговине;
-Четворогодишње или трогодишње средње образовање у другим подручјима рада, са најмање три године радног искуства на пословима трговине.
Приликом уписа кандидат подноси:
– Диплому
– Сведочанствa
– Извод из матичне књиге рођених или венчаних
– Потврду о радном стажу у трговини
– Доказ о уплати школарине.

Испитни рокови су:
– Новембарски
– Јануарско-фебруарски
– Априлски
– Јунски
– Августовски

Цену школарине и испита одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Све додатне информације се могу добити на бројеве телефона:
– 018 4150 481
– 018 4150 482
– 018 235 392
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ !!!